صنعت نساجی از صنایع ریشه دار ایران می باشد که بخش عمده ای از تولید ، اشتغال و درآمد کشور در زنجیره ارزش آن شکل می گیرد .

این صنعت جهت تامین مواد اولیه به ویژه انواع رنگدانه به واردات وابسته است که تامین به موقع و تخصصی آن ، از دغدغه های مهم کارخانجات فعال در این زمینه می باشد .

قیمتهای بالای بازار داخل ، نوسانات و شرایط خاص قیمت گذاری محصول ، بسیاری از تولیدکنندگان نساجی را به سمت واردات و خرید مستقیم از تامین کنندگان خارجی سوق داده است.

پرتو پیشگامان پویا در این زمینه با تشکیل تیم متخصص، اقدام به طراحی و توسعه بسته های خدمات ویژه صنعت نساجی در زمینه تامین مواد اولیه کرده است.

مصونیت از نوسانات قیمتی و ارزی ، کاهش هزینه های بازرگانی ، تمرکز بر حوزه های فنی کارخانه ، دسترسی به شبکه گسترده تامین کنندگان و آزادی انتخاب بیش تر از مزایای استفاده از خدمات پرتو پیشگامان پویا می باشد .

صنایع نساجی